ایام فاطمیه

اشعار ایام فاطمیه

بسیج مداحان: منتخب اشعار ایام فاطمیه ویژه مداحان اهل بیت علیه السلام منتشر شد.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، منتخب اشعار ایام فاطمیه ویژه مداحان اهل بیت علیه السلام منتشر شد.

یا فاطمه

باز     با      بال       ولا      پر      می زنم                      

                                              چنگ       بر     دامان     کوثر       می زنم

شعر      من       دیگر       تولائی       شده

                                              دل        حریم       اَمن       مولائی      شده

نغمه های     عشق     را     دل    می سرود

                                             بر   محمد      مرتضی        زهرا      درود

 

عصمت        کبرای        داور         فاطمه

                                            اوست          اعطیناک        کوثر     فاطمه

الفتی          داری       اگر      با      فاطمه

                                           روز و  شب    گو   دم   به   دم    یا   فاطمه

حکمران        کشور         دلهاست         او

                                           پیشمرگ         حضرت        مولاست     او

بحر     لطفش    از   کران      تا     بیکران

                                           سفره     جودش      به      دنیا       گستران

گفت       چون      ام      ابیهایش       بتول

                                           تا    تو     دانی       وسعت      مَجد    بتول

لنگر       کشتی          خلقت           فاطمه

                                           مظهر   و     معنای      عفت          فاطمه

الفتی       داری           اگر   با      فاطمه

                                          روز  و  شب  گو  دم   به   دم    یا   فاطمه

مرتضی    را       فاطمه      بود   و   نبود

                                         مصطفی    را     فاطمه       یاس      کبود

مصطفی     را      فاطمه     دار   و     ندار

                                              مرتضی     بی      فاطمه     دل        بیقرار

فاطمه         ام           ابیهای          رسول

                                             مرتضی     را      یاور    و     یارا     بتول

بهترین           بانوی        عالم        فاطمه

                                             بضعة       مِنّای        خاتم              فاطمه 

الفتی      داری        اگر      با        فاطمه

                                            روز  و  شب  گو  دم   به    دم    یا   فاطمه

بی   ولایش  سینه   پر   درد    است    و  آه

                                           با     ولایش     پاک      باشی     از     گناه

بی      ولایش      پادشاهان     خاک     راه

                                          با     ولایش      بندگان       چون     پادشاه 

کفو      حیدر       میوه       قلب      رسول 

                                         بی    ولایش   کی    شود     طاعت    قبول

مرحبا      بر      کفو       حیدر       فاطمه

                                       میوه          قلب          پیمبر           فاطمه

الفتی        داری        اگر      با      فاطمه

                                      روز  و  شب   گو  دم   به   دم   یا    فاطمه

بانگ    زد   ناگه    منادی     ای      دریغ

                                      شد    نهان    خورشید    شادی    ای  دریغ

خانه    ایمان    که    چون   بی   شمع  شد

                                     غاصبان      اندر    سقیفه      جمع       شد

منکران   تا    رای    در    شورا     گرفت

                                           حق     بر     حق    علی     زهرا       گرفت

تا    قضا       شاهین     را      زنجیر    کرد

                                           جغدها     هم      قاف     را    تسخیر     کرد

رو    بهان    در   بیشه   چون    شیری   ندید

                                          هر   یکی     دارد    کنون      قصدی      پلید

تا      که     این      دریا      تلاطم     می کند

                                          کشتی      دین     راه      خود    گم      می کند

هست     این     کشتی     کنون     بی     ناخدا

                                        غرق         در   امواج    و     طوفان        بلا

یا      علی        آئینه                ایزد        نما

                                        بعد      احمد         دین    حق    را       رهنما

یا     علی       ای          تاجدار            اولیا

                                        اینک   این   کشتی    کن    از   طوفان    رها

تک    سوار     عرصه         هیجا        توئی

                                       دادخواه         حضرت          زهرا       توئی

آنکه     زد    سیلی    به      رخسار       بتول

                                      او      نکرد     آیا      رسالت     را        قبول

 شد    جوانمرگ      از    ستم    زهرا    علی

                                      مانده ای      بی      فاطمه       تنها        علی

باب      رحمت     از    ستم      در   نار   شد

                                      هر    چه    شد     بین    در   و    دیوار   شد

شاخه      سوسن        کجا     و        خارها

                                        سینه       زهرا         کجا            مسمارها

نوگل      طاها     مگر      پژمردنی       است

                                               فاطمه    در      نوجوانی      مردنی       است

مهر   عصمت   کرد      در    مغرب     افول

                                               فاطمه    مهمان    شد     اینک      بر   رسول

کوثرت      مولا        ره       کوثر     گرفت

                                              در    بهشت     از    مصطفی   ساغر   گرفت

زینب    اینک     یا    علی   بی  مادر    است

                                              فاطمه     با    محسنت     پشت      در   است

خانه    شد    یا       مرتضی       بیت الحزن

                                             با   حسین   در   ناله    و   زار  است   حسن

 گلشن    از     باد    خزان     پژمرده   است

                                            نغمه       از       بلبل     نیاید      مرده است

  می زند     بر    سینه      شاهد   در    غمش

                                                        می سراید        نوحه ها       در       ماتمش

شاعر: علی صلاحلو شاهد