دهه فجر

به مناسبت ورود پر شکوه حضرت امام خمینی

بسیج مداحان: به مناسبت ایام الله دهه فجر شعر طبیب دل که توسط شاعر انقلابی آقای علی صلاحلو(شاهد) سروده شده است

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، به مناسبت ورود پر شکوه حضرت امام خمینی به وطن،شعر طبیب دل که توسط شاعر انقلابی آقای علی صلاحلو(شاهد) سروده شده است.

                                            طبیب د ل

سَحَرم        گفت :   صَبا    خیز    که     د لدا ر  آ مد

                                        د ر  اُ فق    سرزد ه    ،   خورشید    پد ید ا ر     آ مد

سوز   سرما ی   دِ ی    ا ز با د    بها ری  ،  بشکست

                                         شا هد ا ن    رَقص کُنا ن    سوی     چَمنزا ر    آ مد

همه   شب  تا   به   سَحَر  چشم    به   را هش بود م ـ

                                         تا      طبیبا نه     حَبیبم   ،     سر        بیما ر   آ مد

تیره     شب   کز   رُخ   خورشید  جها ن   مَحو  بشد

                                         جُغد   د ر   رفت   و   هَزا ری   سوی   گلزا ر  آ مد

یوسف   ا ز چا ه    برون  آ مد  ا ز  اَ لطا ف   خد ا ـ

                                        پیر و     بُرنا    ،  همه    ا مّت  ، به   خرید ا ر  آ مد

بَهر    آ زا د ی     و    حُرّیّت    ما      نسل      بَشَر

                                        گوئی   ا ز  رحمت   حق   ،    ا حمد    مُختا ر    آ مد

                    «  شا هد ا  » خوا ن   کرََم   با ز   به    ما    حَق   بگشود

                     د یو   چون    رفت     برون  ،   سید      اَ حرا ر     آ مد