آزمون مداحی فراگیران ترم اول و ترم سوم خواهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بیسج مداحان آزمون مداحی فراگیران ترم اول و ترم سوم خواهران 95/12/15 در مسجد لطفعلی خان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،