گردهمایی بزرگ عفاف و حجاب

گردهمایی بزرگ عفاف و حجاب

صیانت از حریم خانواده

گردهمایی بزرگ عفاف و حجا

ب در شهرستان ارومیه برگزار گردید.