کارگاه تخصصی شعر

کارگاه تخصصی شعر آیینی

نسخه مناسب چاپ
کارگاه تخصصی شعر آیینی با حضور استاد شاهی اردبیلی

کارگاه تخصصی شعر آیینی با حضور استاد شاهی اردبیلی و جمعی از شاعران برجسته استانی در محل حوزه هنری شهرستان ارومیه برگزار گردید.